cs - Česky 

Různé

Představenstvo společnosti

FROL a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 589/14, PSČ 11000,

IČ: 25815512,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8124

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 26. července 2019 se zahájením v 09:00 hodin v zasedací místnosti společnosti FROL a. s. ve II. NP administrativní budovy v areálu společnosti FROL a. s. na adrese K Mrazírnám 1303/16, 779 00 Olomouc-Hodolany.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2018

4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku

6. Určení auditora společnosti na období roku 2019

7. Odvolání člena dozorčí rady, volba člena dozorčí rady

8. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ S JEJICH ZDŮVODNĚNÍM, RESP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva Společnosti:

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat 26. července 2019 od 08:30 hod. do 09:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti, akcionář právnická osoba navíc originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Zmocněnci akcionářů jsou povinni se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti. Každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 68.800.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí: za předsedu valné hromady Ing. Františka Kolaříka, za zapisovatele Renátu Kopejskovou, za ověřovatele zápisu Martina Obrtlíka. Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok vyžadovaný ZOK a stanovami Společnosti. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

3. Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2018

Vyjádření představenstva Společnosti:

Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2018 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

4. Zpráva dozorčí rady Společnosti

Vyjádření představenstva Společnosti:

Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto: Hospodářský výsledek roku 2018 (zisk) ve výši +5926 tis. Kč bude převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.

6. Určení auditora společnosti na období roku 2019

Návrh usnesení:

V souladu se Smlouvou o poskytnutí auditorských služeb ze dne 13.11.2017 ve znění jejího dodatku ze dne 26.10.2018, uzavřenou mezi Společností a auditorem AUDIT TEAM, s.r.o., IČ: 29453411, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc Hodolany valná hromada Společnosti určuje auditora AUDIT TEAM, s.r.o., IČ: 29453411, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc Hodolany, PSČ 77900 za auditora Společnosti na dobu neurčitou počínaje účetním obdobím roku 2019.

.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti doposud na návrh Představenstva určovala auditora Společnosti vždy na jedno účetní období následující po konání valné hromady. Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby vzhledem k dobré dosavadní spolupráci určila auditora AUDIT TEAM, s.r.o., IČ: 29453411, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc Hodolany, PSČ 77900 auditorem Společnosti na dobu neurčitou počínaje účetním obdobím roku 2019. Případné ukončení spolupráce s určeným auditorem je možné výpovědí Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb ze dne 13.11.2017 a určením jiného auditora valnou hromadou Společnosti.

7. Odvolání člena dozorčí rady, volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti odvolává člena dozorčí rady Společnosti:

- JAROSLAV ŠPINKA, dat. nar. 25. listopadu 1955, č.ev. 590, 739 12 Čeladná

Valná hromada Společnosti volí člena dozorčí rady Společnosti:

- FILIP LAHODA, dat. nar. 3. května 1993, Mongolská 1468/36, Poruba, 708 00 Ostrava

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě, aby v souladu s čl. 8.2.1 stanov Společnosti odvolala člena dozorčí rady Společnosti a zvolila člena dozorčí rady Společnosti podle předloženého návrhu.

8. Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti:

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

PŘÍLOHA:

1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2018

2) Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018

3) Příloha účetní závěrky za rok 2018

Za představenstvo Společnosti:

Ing. František Kolařík, předseda představenstva Martin Obrtlík, člen představenstva

v.r. v.r.